Bezbednost hrane HACCP

Osnovna ideja i zahtev poslovanja u KETERING DUKAT-u I je da našem kupcu /korisniku  osiguramo uvek potpuno bezbednu hranu visokog kvaliteta, koja ni na koji način neće ugroziti njegovo zdravlje i koja će u potpunosti ispuniti njegova očekivanja. Da bi smo to postigli uveli smo i održavamo HACCP sistem koji je zasnovan na preventivnim merama koje smo ugradili u naše procese, a koje obuhvataju:

  • Materijali i proizvodi (namirnice biljnog i animalnog porekla, ambalaža i pomoćni materijali) koji se koriste u procesu rada u kuhinji, isključivo se nabavljaju od odobrenih isporučilaca. Nabavljeni materijali i proizvodi poseduju sertifikate o zdravstvenoj ispravnosti i usklađeni sa specifikacijama a pored toga redovno se proveravaju u akreditovanim laboratorijama, kako bi bili apsolutno sigurni da će naši korisnici dobiti potpuno bezbedan proizvod
  • Primenom higijensko-sanitarnih mera obezbeđujemo adekvatne higijenske uslove u magacinima, transportnim sredstvima, prodajnim objektima, pomoćnim prostorijama i okruženju
  • Proizvodna oprema se održava u skladu sa planovima preventivnog održavanja, čisti i dezinfikuje na način koji obezbeđuje potpune higijenske uslove rada
  • Oprema koja se koristi za merenja, kontrolisanja i ispitivanja redovno se proverava (eksterno i interno)
  • Voda koja se koristi u procesu proizvodnje odgovara propisima kojima se reguliše kvalitet vode za piće
  • Zaposleni koji su u kontaktu sa prehrambenim proizvodima podvrgavaju se periodičnim sanitarnim pregledima, održavaju visok nivo higijene i obučeni su za primenu sanitarnih principa u prometu prehrambenih proizvoda i efikasno obavljanje svojih zadataka
  • Redovnom obukom zaposlenih obezbeđuje se stvaranje svesti o značaju bezbednosti proizvoda i primeni svih mera i pravila kojima se to postiže
  • Pravilnim odlaganjem i rukovanjem otpadom obezbeđuje se visok nivo higijenskih uslova u objektima i okruženju
  • U obavljanju svojih aktivnosti pripreme jela primenjuje pozitivne zakonske propise
  • Redovnom komunikacijom sa klijentima i korisnicima naših proizvoda i usluga,  upoznajemo ih sa politikom bezbednosti proizvoda i saznajemo njihova očekivanja

Ciljevi primene ovih mera su: zdravstveno ispravni i bezbedni proizvodi visokog i prepoznatljivog kvaliteta, sigurnost i poverenje klijenta, povećanje uspešnosti  preduzeća.

Obaveza svih zaposlenih u KETERING DUKAT-u I je dosledno sprovođenje politike za bezbednost proizvoda.